EN
ΜΕΝΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
09/05/2024
  • Νεα
  • Νεα & Media & Οικονομικές Καταστάσεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΒΙΑΣ & ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΒΙΑΣ & ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Σκοπός της υιοθέτησης μέτρων για την αντιμετώπιση βίας και παρενόχλησης στην εργασία είναι να δημιουργήσουμε και να διατηρήσουμε ένα εργασιακό περιβάλλον που έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει και να ενθαρρύνει κάθε εργαζόμενο να επιτύχει το υψηλότερο επίπεδο προσωπικής παραγωγικότητας και ποιότητα ζωής. Τα μέτρα αυτά συμβάλλουν στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος εργασίας το οποίο σέβεται, προωθεί και διασφαλίζει το δικαίωμα κάθε εργαζόμενου σε ένα κόσμο εργασίας χωρίς βία και παρενόχληση. Ένα περιβάλλον που υποστηρίζει και ανταμείβει τους στόχους σταδιοδρομίας με βάση συναφείς παράγοντες όπως η ικανότητα και η εργασιακή απόδοση. Η Εταιρεία ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Κ.Β.Ε.Ε.Κ υπόσχεται και δεσμεύεται να παρέχει έναν χώρο εργασίας στον οποίο οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζονται χωρίς διακρίσεις. Για το λόγο αυτό, ως εταιρεία υιοθετούμε πολιτικές και διαδικασίες για την εφαρμογή των μέτρων καταπολέμησης της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία, σύμφωνα με το νέο Νόμο 4808/2021, και τα άρθρα 9 & 10. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ Ο Νόμος απαγορεύει πράξεις βίας και παρενόχλησης από ή κατά των εργαζομένων μας με βάση το φύλο, τη φυλή, το χρώμα, την εθνική καταγωγή, την ιθαγένεια, τηθρησκεία, την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, την ιατρική κατάσταση, τον σεξουαλικό προσανατολισμό. Ο Νόμος απαγορεύει πράξεις βίας και παρενόχλησης σε βάρος των εργαζομένων και απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα, ανεξάρτητα από το συμβατικό τους καθεστώς, δηλαδή με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης, σύμβασης έργου, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έμμισθης εντολής, με κατάρτιση, μαθητευόμενους, εθελοντές ή σε τηλεργασία. (Άρθρο 3 § 1 του Ν. 4808/2021). Για την ενημέρωση των εργαζομένων, απαγορεύονται οι συμπεριφορές που ορίζονται ως κατωτέρω: Ως «βία» νοούνται οι μορφές συμπεριφοράς, πράξεις, πρακτικές ή απειλές αυτών, που αποσκοπούν, οδηγούν ή ενδέχεται να οδηγήσουν σε σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική ή οικονομική βλάβη, είτε εκδηλώνονται μεμονωμένα είτε κατ’επανάληψη. Ως «παρενόχληση» νοούνται οι μορφές συμπεριφοράς που έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του προσώπου και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος, ανεξαρτήτως εάν συνιστούν μορφή διάκρισης και περιλαμβάνουν και την παρενόχληση λόγω φύλου ή για άλλους λόγους διάκρισης. Ως «παρενόχληση λόγω φύλου» νοούνται οι μορφές συμπεριφοράς που συνδέονται με το φύλο ενός προσώπου, οι οποίες έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του προσώπου αυτού και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος κατά το άρθρο 2 του ν.3896/2010 (Α’107) & την παράγραφο 2 του άρθρου2 του ν.4443/2016 (Α’232). Η απαγορευμένη παρενόχληση, περιλαμβάνει ενδεικτικά, τα ακόλουθα: • Λεκτική παρενόχληση, όπως υποτιμητικά σχόλια, υβριστικά σχόλια, ανεπιθύμητες σεξουαλικές εξελίξεις ή προσκλήσεις, οποιαδήποτε μορφή Εκφοβισμού. • Οπτική παρενόχληση όπως χειρονομίες κ.α. • Σωματική παρενόχληση, όπως χτύπημα, άγγιγμα και άλλες παρεμβολές στην εργασία • Απειλές ή απαιτήσεις να υποβληθείτε σε σεξουαλικά αιτήματα για να διατηρήσετε τη δουλειά σας ή να αποφύγετε κάποια άλλη απώλεια και προσφορές εργασιακών παροχών σε αντάλλαγμα σεξουαλικής εύνοιας • Αντίποινα για αναφορά ή απειλή για αναφορά για παρενόχληση: Η βία και η παρενόχληση μπορούν να λαμβάνουν χώρα στο χώρο εργασίας, στις μετακινήσεις από και προς την εργασία και κατά την επικοινωνία που σχετίζεται με την εργασία μέσω τεχνολογιών πληροφορικής (πχ. emails, εφαρμογές). Α. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Κ.Β.Ε.Ε.Κ πραγματοποιεί εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου και λαμβάνει μέτρα για τον περιορισμό της επικινδυνότητας στα θέματα βίας και παρενόχλησης στην εργασία, όπως είναι τα εξής:  Καλλιεργεί κλίμα εργασιακού περιβάλλοντος, με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Τα άτομα που ασκούν διευθυντικό δικαίωμα, υποστηρίζουν τους εργαζόμενους στην επαγγελματική τους ανάπτυξη και εξέλιξη, υπάρχει καθημερινή καθοδήγηση στα καθήκοντά τους καθώς και ανοιχτή επικοινωνία μεταξύ διοικητικού προσωπικού και εργαζομένων. Οι προϊστάμενοι προασπίζουν ένα κλίμα συνεργασίας και αλληλοβοήθειας.  Η Διοίκηση δείχνει έμπρακτα το προσωπικό ενδιαφέρον και τη φροντίδα της προς τους εργαζόμενους.  Ενθαρρύνει τη διαφορετικότητα στις εργασιακές σχέσεις και στην απασχόληση του προσωπικού, με βάση το φύλο, την ηλικία, την καταγωγή, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, τη θέση εργασίας  Βελτιώνει τους χώρους εργασίας και για την καλύτερη ασφάλεια, σωματική και ψυχική των εργαζομένων, έχει τοποθετήσει κάμερες ασφαλείας (σύμφωνα με το ΓΚΠΔ) και έχει πάρει μέτρα τεχνικού χαρακτήρα, όπως εγκατάσταση ειδοποίησης έκτακτης ανάγκης, βελτίωση φωτισμού κ.ά.  Καλλιεργεί αίσθημα ασφάλειας στους χώρους συνύπαρξης εργαζομένων διαφόρων ηλικιών, φύλου και θέσης εργασίας, με τη σταθερή παρουσία προϊσταμένου ή υπευθύνου.  Ενημερώνει Διευθυντές/Προϊσταμένους για τη διαχείριση περιστατικών βίας καθώς και τους εργαζόμενους για την Πολιτική Αντιμετώπισης της Βίας και Παρενόχλησης στην εργασία.  Διοργανώνει ενημερωτικές ενέργειες και ευαισθητοποίησης του προσωπικού από παρόχους συμβουλευτικών υπηρεσιών και ενθαρρύνει τη συμμετοχή διευθυντών, προϊσταμένων και εργαζομένων. Β. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ Η ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Κ.Β.Ε.Ε.Κ τηρεί και εφαρμόζει την πολιτική «ανοικτής πόρτας», βάσει της οποίας διαχειρίζεται κάθε καταγγελία ή σχετική αναφορά, επιδεικνύοντας μηδενική ανοχή στη βία και την παρενόχληση. Εάν ο εργαζόμενος επιθυμεί να αναφέρει κάποια μορφή παρενόχλησης, θα πρέπει να απευθυνθεί στον Υπεύθυνο Ανθρώπινου Δυναμικού. Το πρόσωπο αναφοράς («συνδέσμου») που επιλέγει η εταιρεία μας για να σας ενημερώνει και να σας καθοδηγεί είναι ο Υπεύθυνος Ανθρώπινου Δυναμικού. Η ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Κ.Β.Ε.Ε.Κ επίσης γνωστοποιεί στου εργαζόμενους γραπτώς το δικαίωμά τους να προσφύγουν στην Επιθεώρηση εργασίας ή/και στο Συνήγορο του Πολίτη ή/και να επικοινωνήσουν μέσω της γραμμής εξυπηρέτησης πολιτών 1555, για να πληροφορήσουν την τηλεφωνική γραμμή καταγγελιών ΣΕΠΕ. Για την υπηρεσία άμεσης ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής των γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας μπορούν να επικοινωνούν με την Γραμμή SOS 15900. Η γνωστοποίηση γίνεται με αποστολή της Πολιτικής πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας και παρενόχλησης στα προσωπικά e-mail των εργαζομένων και σε εμφανές σημείο στο εστιατόριο προσωπικού, επιπλέον σκοπεύει να ενσωματώσει την πολιτική αυτή στον Κανονισμό εργασίας. Σε περίπτωση καταγγελίας περιστατικού Βίας/Παρενόχλησης στην εργασία, η Εταιρεία θα ακολουθήσει τα εξής βήματα: ✓ Θα διεξάγει, με τη συνδρομή της Νομικής υπηρεσίας, άμεση εμπεριστατωμένη και αντικειμενική έρευνα για όλους τους ισχυρισμούς για παράνομη παρενόχληση, με αμεροληψία και εμπιστευτικότητα και με τρόπο που σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχει συμβεί απαγορευμένη παρενόχληση, η Εταιρεία θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα και θα ενεργήσει ώστε να αποτραπεί τυχόν μελλοντική παρενόχληση, όπως: • Σύσταση συμμόρφωσης • Αλλαγή θέσης, ωραρίου, τόπου ή τρόπου παροχής εργασίας • Καταγγελία σχέσης απασχόλησης ή συνεργασίας, με την επιφύλαξη του αρθ. 281 ΑΚ, περί καταχρηστικής ασκήσεως του δικαιώματος. ✓ Η Εταιρεία θα γνωστοποιήσει στον εργαζόμενο που υφίσταται περιστατικό βίας και παρενόχλησης σε βάρος του ότι έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει από τον εργασιακό χώρο για εύλογο χρόνο, χωρίς στέρηση μισθού ή άλλη δυσμενή συνέπεια εφόσον ενημερώσει τον εργοδότη εγγράφως. Σε περίπτωση απασχόλησης εργαζομένων θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, η Εταιρεία προστατεύει και υποστηρίζει, με κάθε πρόσφορο μέσο ή προσαρμογή, τους εργαζόμενους αυτούς, όπως με την εκδήλωση ενδιαφέροντος και συνδρομή στη διαχείριση του θέματος, σε συνεργασία με τους αρμόδιους δημόσιους φορείς. Η ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Κ.Β.Ε.Ε.Κ δεσμεύεται να παρέχει συνδρομή σε κάθε διοικητική και δικαστική αρχή στην περίπτωση των καταγγελιών και δεσμεύεται να προστατεύει και διαφυλάττει τις καταγγελίες και τα περιστατικά, τα οποία αποτελούν προσωπικά δεδομένα, τα δε στοιχεία που συγκεντρώνει και σε κάθε μορφή, θα διατηρούνται σε σχετικό φάκελο, με τις διαδικασίες, σύμφωνα με το Ν. 4624/2019 και το ΓΚΠΔ. Την υποχρέωση αυτή αναλαμβάνει και το πρόσωπο αναφοράς («συνδέσμου») καθ’ όλη τη διάρκεια ενάσκησης του ρόλου του. Η Εταιρεία ενθαρρύνει τη διαδικασία διαχείρισης αναφορών/καταγγελιών: Είτε μέσω της διαδικασίας της επώνυμης καταγγελίας, είτε μέσω e-mail στο hr@mitsopoulos.farm, είτε μέσω της κατ’ ιδίαν ενημέρωσης προς τον εκάστοτε Προϊστάμενο Τμήματος ή και τον Υπεύθυνο Ανθρώπινου Δυναμικού και καταγραφή της αναφοράς σε ειδικό έντυπο, Είτε μέσω της ανώνυμης καταγγελίας, όπου ο εργαζόμενος μπορεί να γράψει ανώνυμα σε ειδικό έντυπο και να αποστείλει την αναφορά του σε ένα ειδικό κυτίο αναφορών/καταγγελιών: “Η γνώμη σας μετράει”, τοποθετημένο σε εμφανές σημείο στο εστιατόριο προσωπικού. Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού επιλαμβάνεται αρμοδίως επί των αναφορών και διαβιβάζει τη σχετική πληροφορία στη Νομική Υπηρεσία και τη Διοίκηση για να ακολουθηθεί η σχετική διερεύνηση. Η Εταιρεία, επίσης, ενημερώνει ότι οποιαδήποτε εκδικητική συμπεριφορά ή αντίμετρο ή δυσμενής μεταχείριση αποτελούν αντίποινα στις καταγγελίες και απαγορεύονται, σύμφωνα με το άρθρ. 13 του Ν.4808/2021 και την εργατική νομοθεσία. Η παραβίαση της απαγόρευσης βίας και παρενόχλησης, εφαρμόζεται και στον εργοδότη/ές ή εκπρόσωπο του εργοδότη. Η ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Κ.Β.Ε.Ε.Κ θα αξιολογεί σε τακτική βάση την αποτελεσματικότητα των εφαρμοζόμενων προληπτικών μέτρων και των μέτρων αντιμετώπισης και θα αναθεωρεί/επικαιροποιεί την εκτίμηση των κινδύνων και σχετικών μέτρων, για τη διατήρηση ενός υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος. Για την ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Κ.Β.Ε.Ε.Κ Αναστάσιος Μητσόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος Έκδοση 2η / 28.04.2023
ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Συγχαρητήρια! Μόλις εγγραφήκατε στο newsletter μας

Παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα με την εγγραφή σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά σε λίγο

Αποστολή...
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας
Παρακαλώ εισάγετε το επίθετό σας
Παρακαλώ εισάγετε το email σας
Παρακαλώ εισάγετε το θέμα
Παρακαλώ εισάγετε το μήνυμα
Παρακαλώ εισάγετε το τηλέφωνό σας
Παρακαλώ συμπληρώστε το πεδίο
Παρακαλώ αποδεχτείτε τους όρους
Παρακαλώ εισάγετε μόνο αρχεία pdf ή doc
Παρακαλώ εισάγετε μόνο αρχεία jpg
Παρακαλώ εισάγετε μόνο αρχεία excel ή doc
Το email σας πρέπει να είναι της μορφής name@domain.com
Πρέπει να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης

Παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα κατά την αποστολή του email σας, παρακαλώ προσπαθήστε ξανά σε λίγο

Η Φάρμα Μητσόπουλος σας ευχαριστεί για την επιτυχή Υποβολή του βιογραφικού σας σημειώματος

λίγότερο
περισσότερο
Προηγούμενο
Επόμενο