EN
ΜΕΝΟΥ

CONTEST BACK TO SCHOOL

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
07/09/2023
  • Νεα
  • Νεα & Media & Οικονομικές Καταστάσεις

CONTEST BACK TO SCHOOL

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - #farmsgiveaway 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού Η εταιρεία Φάρμα Μητσόπουλος Α.Κ.Β.Ε.Ε.Κ με έδρα στα Κρητικά Αρχαίας Κορίνθου στην Κόρινθο με Α.Φ.Μ 09421085 και Δ.Ο.Υ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»), διοργανώνει Διαγωνισμό με τίτλο «farm’sbacktoschool”(περαιτέρω Διαγωνισμός») στους παρακάτω ιστότοπους https:// facebook.com/farmamitsopoulos/ και Instagram account https://www.instagram.com/farma_mitsopoulos/ (περαιτέρω Ιστότοποι»). 2. Δικαίωμα Συμμετοχής στον Διαγωνισμό Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όσοι είναι άνω των 18 ετών και Διαμένουν στην Ελλάδα, ενώ αποκλείονται α. οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, β. Τα πρόσωπα συγγένειας α΄και β΄βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών. Σε περίπτωση κατά την οποία συμμετάσχει στον Διαγωνισμό πρόσωπο το οποιο δε δικαιούται να συμμετάσχει και είναι ο τυχερός του δώρου, η συμμετοχή του θα ακυρώνεται, θα εκπίπτει του σχετικού δικαιώματος και δεν θα του χορηγείται το αντίστοιχο δώρο. 3. Ημερομηνία έναρξης και λήξης του Διαγωνισμού Η διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι από την Πέμπτη 07/09/2023 και ώρα 14:00 μ.μ. έως και την Πέμπτη 14/09/2023, και ώρα 17:00. Η συμμετοχή που θα υποβληθεί εκτός των χρονικών ορίων του διαγωνισμού, δε θα θεωρείται έγκυρη. 4. Τρόπος Συμμετοχής στην Διαγωνισμό Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό πραγματοποιείται ως εξής: Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν σε αυτόν (εφεξής «συμμετέχοντες»), πρέπει είτε να: Μεταβούν στο διαδικτυακό ιστότοπο https:// facebook.com/farmamitsopoulos να ακολουθήσουν την σελίδα και να κάνουν like στο post. Eναλλακτικά να μεταβούν στο προσωπικό τους profile στο Instagram και αντίστοιχα να ακολουθήσουν την σελίδα και να κάνουν like στο post κάνοντας mention (tag) 1 φίλο τους. Κάθε χρήστης μπορεί να συμμετάσχει παραπάνω από μία φορά, αυξάνοντας τις πιθανότητες του /της να κερδίσει, αλλά δεν μπορεί να κερδίσει περισσότερα από ένα δώρα. Διευκρινίζεται ότι για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε εκ των προϊόντων τα οποία εμπορεύεται ο Διοργανωτής. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στην περιουσία, τα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα, λοιπά διακριτικά του Διοργανωτή και δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. 5. Ανάδειξη και ανακοίνωση των νικητών του Διαγωνισμού Εν συνεχεία, εκ των παραπάνω έγκυρων συμμετοχών, οι πέντε νικητές θα αναδειχθούνε μέσω του προγράμματος comment picker. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στον Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα ανωτέρω. Η επιλογή για την ανάδειξη των νικητών θα διεξαχθεί στις 18/09/2023 στα γραφεία του Διοργανωτή και θα ενημερώσει όλους τους συμμετέχοντες των Ιστότοπων σχετικά με τα στοιχεία των πέντε (5) προσωρινά αναδειχθέντων νικητών, με ανάρτηση των στοιχείων αυτών στους Ιστότοπους και ειδικότερα με ανάρτηση αποκλειστικά και μόνο του username τους και όχι οποιουδήποτε άλλου προσωπικού δεδομένου, και τους ίδιους τους νικητές του Διαγωνισμού, με την αποστολή σχετικού γραπτού μηνύματος είτε στο Facebook inbox τους ή στο Ιnstagram Direct τους. Ο Διοργανωτής θα επικοινωνήσει με τους νικητές σε χρονικό διάστημα εντός πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωση του αποτελέσματος. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιοδήποτε νικητή εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή σε αυτόν σχετικού γραπτού μηνύματος, ή οποιοσδήποτε νικητής, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία του έχουν αναρτηθεί στους Ιστότοπους, δεν επικοινωνήσει για οποιοδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των τυχερών και της ανωτέρας βίας) με το Διοργανωτή εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι κάποια συμμετοχή δεν ήταν έγκυρη, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμα του επί του δώρου του Διαγωνισμού. Εν συνεχεία, το δώρο παραχωρείται στους Επιλαχόντες, κατά την σειρά ανάδειξης τους κατά την κλήρωση. Η επικοινωνία με τους Επιλαχόντες, αν και εφ ΄ όσον καταστεί αναγκαία ορίζεται σε διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών μετά την οριστική απώλεια δικαιώματος απόκτησης του δώρου από τους αναδειχθέντες νικητές. Αν ούτε κάποιος από τους Επιλαχόντες μπορεί να βρεθεί σε διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών ή κριθεί ότι η συμμετοχή του δεν ήταν έγκυρη κτλ, ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να ακυρώσει το δώρο ή να το διαθέσει κατά την απόλυτη κρίση του. 6. Δώρα Τα δώρα του Διαγωνισμού είναι τα εξής: είναι: 1. Δωροεπιταγή 100 ευρώ αγοράς απο το Πλαίσιο 2. Δωροεπιταγή 100 ευρώ αγοράς από το Πλαίσιο 3. Δωροεπιταγή 100 ευρώ αγοράς από το Πλαίσιο 4. Δωροεπιταγή 100 ευρώ αγοράς από το Πλαίσιο 5. Δωροεπιταγή 100 ευρώ αγοράς από το Πλάσιο *Οι ανωτέρω δωροεπιταγές δεν ανταλλάσονται, ούτε αντικαθίστανται ούτε εξαργυρώνονται σε χρήμα και παραδίδονται στο σημείο εξαγοράς που θα επιλέξει ο εκάστοτε νικητής. 7. Παραλαβή Δώρων Μετά τη σχετική ειδοποίηση οι νικητές θα μπορούν να λάβουν το δώρο τους είτε από τα γραφεία της εταιρείας «Φάρμα Μητσόπουλος Α.Κ.Β.Ε.Ε.Κ», (Κρητικά Αρχαίας, στην Κόρινθο) εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00π.μ. – 17:00μ.μ είτε με courier εντός Ελλάδος με χρέωση του Διοργανωτή εντός 30 εργάσιμων ημερών από την ημέρα αποστολής της διεύθυνσής τους (στην περίπτωση που ο νικητής είναι εκτός Κορινθίας). Για την παραλαβή του δώρου είναι απαραίτητη η επίδειξη δημοσίου εγγράφου από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητα του νικητή (πχ αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης). Κάθε νικητής κατά την παραλαβή του δώρου θα λάβει και μία υπεύθυνη δήλωση παραλαβής του δώρου, την οποία καλείται να υπογράψει και η οποία έπειτα τηρείται στα γραφεία του Διοργανωτή. 8. Άρνηση αποδοχής των Δώρων-Ακύρωση Συμμετοχής Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, ακόμα και αυτό της παραλαβής των Δώρων, οποιοσδήποτε νικητής δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του ή αρνηθεί να υπογράψει βεβαίωση αποδοχής αυτού ή αρνηθεί να προσκομίσει αποδεικτικά της ταυτότητάς του και των ιδιοτήτων (πχ αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης), ή δεν αποδεχτεί, για οποιονδήποτε λόγο, πλήρως του παρόντες Όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, η συμμετοχή του προσώπου αυτού ακυρώνεται. Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψη του Διοργανωτή πως οι συμμετέχοντες χρησιμοποιούν λογαριασμούς που δεν αντιστοιχούν σε πραγματικά φυσικά πρόσωπα, είναι στην ευχέρεια του Διοργανωτή ο συμμετέχοντες αυτοί να αποκλειστούν. Επιπλέον ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή καθ’ οποιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή έρχεται σε αντίθεση με τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη. 9. Ευθύνη Διοργανωτή. Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιονδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στον Διαγωνισμό και ανάδειξης των νικητών. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας. Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται έναντι των νικητών και συμμετεχόντων σε περίπτωση που λόγω Ανωτέρας Βίας δεν είναι σε θέση να τηρήσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τους παρόντες όρους. Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα που τυχόν εμφανισθούν στα Δώρα, για τα οποία οι νικητές του Διαγωνισμού, ή οι τυχόν επιλαχόντες αυτών, πρέπει να απευθυνθούν απευθείας στους κατασκευαστές/ αντιπροσώπους των Δώρων. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού την εκπνοή της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας και τη διανομή των Δώρων παύει να υφίσταται όποια ευθύνη του Διοργανωτή. 10. Προσωπικά Δεδομένα. • Με την συμμετοχή στον Διαγωνισμό, ο συμμετέχων συναινεί ανεπιφύλακτα στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού ή και μετά το πέρας αυτού. • Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη/συμμετέχοντα στο διαγωνισμό διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού δικαίου, όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου. • Τα στοιχεία των συμμετεχόντων, εκτός του εκάστοτε νικητή και επιλαχόντα αντίστοιχα, δε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. • Η Εταιρεία διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, αποστολής ενημερωτικών email, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της, καθώς και για πλήρη απόδειξη για την εγκυρότητα της συμμετοχής στο Διαγωνισμό. • Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης/συμμετέχων στο διαγωνισμό διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή αντίρρησης, αλλαγής , διόρθωσης ή διαγραφής. • Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνιστά αυτοδικαίως και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Γενικών Όρων, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω χρέωση ή διαδικασία. • Πλήρης δήλωση σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ βρίσκεται (στο site www.mitsopoulos.farm/privacy ) Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους του διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα, να παρατείνει ή να συντομεύει τη διάρκειά του Διαγωνισμού, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, εφόσον το κρίνει απαραίτητο. 11. Δημοσιότητα Οι όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν αναρτηθεί στον Ιστότοπο ------- 12. Ανάκληση Προκήρυξης , Ματαίωση,Τροποποίηση Όρων Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού), ενημερώνοντας σχετικά μέσω των Ιστότοπων, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης. Ομοίως και να ματαιώσει ή ακυρώσει το διαγωνισμό οποτεδήποτε και κατά τη διακριτική του ευχέρεια. 13. Πληροφορίες – Παράπονα Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με τον Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: ----- (με χρέωση) από κινητό και σταθερό ή να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ------ 14. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με τον Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Κορίνθου. 15. Ο Διαγωνισμός δεν χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δεν διεξάγεται από το Facebook ή το Instagram, ούτε συνδέεται μαζί τους με οποιονδήποτε τρόπο, ως εκ τούτου το Facebook και το Instagram δεν φέρουν καμία ευθύνη για οιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση συμμετέχοντα ή οποιουδήποτε τρίτου προκύψει από τον παρόντα Διαγωνισμό ή σε σχέση με αυτόν. 16.Αποδοχή των όρων Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό αυτό συνεπάγεται την πλήρη γνώση των αναλυτικών όρων συμμετοχής καθώς και συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.
ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Συγχαρητήρια! Μόλις εγγραφήκατε στο newsletter μας

Παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα με την εγγραφή σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά σε λίγο

Αποστολή...
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας
Παρακαλώ εισάγετε το επίθετό σας
Παρακαλώ εισάγετε το email σας
Παρακαλώ εισάγετε το θέμα
Παρακαλώ εισάγετε το μήνυμα
Παρακαλώ εισάγετε το τηλέφωνό σας
Παρακαλώ συμπληρώστε το πεδίο
Παρακαλώ αποδεχτείτε τους όρους
Παρακαλώ εισάγετε μόνο αρχεία pdf ή doc
Παρακαλώ εισάγετε μόνο αρχεία jpg
Παρακαλώ εισάγετε μόνο αρχεία excel ή doc
Το email σας πρέπει να είναι της μορφής name@domain.com
Πρέπει να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης

Παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα κατά την αποστολή του email σας, παρακαλώ προσπαθήστε ξανά σε λίγο

Η Φάρμα Μητσόπουλος σας ευχαριστεί για την επιτυχή Υποβολή του βιογραφικού σας σημειώματος

λίγότερο
περισσότερο
Προηγούμενο
Επόμενο