EL
ΜΕΝΟΥ

Η εταιρεία μας εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία

PUBLISHED
08/11/2022
  • News
  • News & Media & Financial

Πολιτική Περιβάλλοντος και Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

Η εταιρεία ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Κ.Β.Ε.Ε.Κ έχει ως σκοπό να ελέγχει και να βελτιώνει την περιβαλλοντική της επίδοση και παράλληλα να διασφαλίζει ένα ασφαλές περιβάλλον για τους εργαζομένους της. Το Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία που εφαρμόζει η εταιρεία στις εξειδικευμένες εγκαταστάσεις που διατηρεί, βασίζεται στις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων ISO 45001:2018 και ISO 14001:2015.Το πεδίο εφαρμογής του ΣΔΠΥΑΕ είναι: «Παραγωγή, Συσκευασία, Τυποποίηση, Αποθήκευση, Διακίνηση, Εμπορία & Διανομή (ψύξη, κατάψυξη) σφάγιων, αυτοτελών τεμαχίων, κιμά, παρασκευασμάτων και προϊόντων, όλων των ειδών κρεάτων και έτοιμων γευμάτων με κρέας Αποθήκευση, Ανασυσκευασία/Συσκευασία, Διακίνηση, Εμπορία και Διανομή (ψύξη, κατάψυξη, συνθήκες περιβάλλοντος) διάφορων προσυσκευασμένων τροφίμων ζωικής και φυτικής προέλευσης & ειδών προσωπικής & οικιακής υγιεινής» Η εταιρεία θέτει στόχους για την παρακολούθηση της επίδοσής της τόσο για την Περιβαλλοντική Διαχείριση όσο και την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία. Οι στόχοι της εταιρείας είναι αντιπροσωπευτικοί του μεγέθους της καθώς και του κοινωνικού, οικονομικού και φυσικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται. Για τον ορισμό των στόχων, η εταιρεία εφαρμόζει συγκεκριμένη μεθοδολογία που βασίζεται στον καθορισμό των Δυνατών και Αδύναμων σημείων της καθώς και στις Απειλές και Ευκαιρίες που προκύπτουν από εξωγενείς παράγοντες. Παράλληλα, η εταιρεία προσδιορίζει τα ενδιαφερόμενα μέρη που επηρεάζονται από την δραστηριότητά της και προσδιορίζει τις ανάγκες και προσδοκίες τους. Παράλληλα, κάνει αναγνώριση και αξιολόγηση όλων των κινδύνων που σχετίζονται με την λειτουργία της εταιρείας, προκειμένου να εντοπίσει εγκαίρως όλες τις πιθανές καταστάσεις που δύναται να αποτελέσουν εμπόδιο στην επίτευξη των στόχων της και να λάβει εγκαίρως μέτρα διαχείρισης. Η διοίκηση της ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Κ.Β.Ε.Ε.Κ δεσμεύεται για την συστηματική παρακολούθηση και συμμόρφωση των δραστηριοτήτων της με νομοθετικές, κανονιστικές και λοιπές απαιτήσεις που τις διέπουν. Παράλληλα δεσμεύεται να προστατεύει το Περιβάλλον με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη της ρύπανσης που μπορεί να προκύψει από τις δραστηριότητές της και την ορθολογική και συνετή χρήση των φυσικών πόρων, ενώ επιπλέον δεσμεύεται για την παροχή ασφαλών και υγιών συνθηκών εργασίας, για την πρόληψη από εργατικούς τραυματισμούς και ασθένειες, για την εξάλειψη των κινδύνων και μείωση της διακινδύνευσης για την ΥΑΕ και για τη διαβούλευση και συμμετοχή των εργαζομένων. Για την επίτευξη αυτής της δέσμευσης η εταιρεία έχει υιοθετήσει μεθοδολογία εντοπισμού των απαιτήσεων αυτών καθώς και διαδικασίες ελέγχου της συμμόρφωσής της με τις εν λόγω απαιτήσεις. Βασική δέσμευση της Διοίκησης είναι η διαρκής βελτίωση της επίδοσης του Συστήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία. Η παρούσα Πολιτική ανασκοπείται σε ετήσια βάση και κάθε έκδοσή της κοινοποιείται εσωτερικά ή/και είναι στη διάθεση κάθε εξωτερικά ενδιαφερόμενου μέρους κατόπιν σχετικού αιτήματος.
TAP HERE
TO ORDER

Συγχαρητήρια! Μόλις εγγραφήκατε στο newsletter μας

Παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα με την εγγραφή σας, παρακαλώ δοκιμάστε ξανά σε λίγο

Αποστολή...
Please enter your name
Please enter your lastname
Please enter your e-mail
Please enter your subject
Please enter your message
Please enter your phone
The field cannot be empty
Please accept the terms and conditions
Παρακαλώ εισάγετε μόνο αρχεία pdf ή doc
Only jpg files allowed
Only excel or doc files allowed
The email is invalid please include the domain name name@domain.com
Πρέπει να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης

There was an issue sending your email, please try again in a few minutes

Η Φάρμα Μητσόπουλος σας ευχαριστεί για την επιτυχή Υποβολή του βιογραφικού σας σημειώματος

less
more
Previous
Next